Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika Telugu | Hindi | English – లలితా సహస్రనామ పూర్వపీఠికా

Sri Lalitha Sahasranam Full Video Watch Online

Sri Lalitha Sahasranam with Telugu Lyrics

॥ శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠికా ॥
అగస్త్య ఉవాచ –
అశ్వానన మహాబుద్ధే సర్వశాస్త్రవిశారద ।
కథితం లలితాదేవ్యాశ్చరితం పరమాద్భుతమ్ ॥ 1 ॥

పూర్వం ప్రాదుర్భవో మాతుస్తతః పట్టాభిషేచనమ్ ।
భండాసురవధశ్చైవ విస్తరేణ త్వయోదితః ॥ 2 ॥

వర్ణితం శ్రీపురం చాపి మహావిభవవిస్తరం ।
శ్రీమత్పంచదశాక్షర్యాః మహిమా వర్ణితస్తథా ॥ 3 ॥

షోఢాన్యాసాదయో న్యాసాః న్యాసఖండే సమీరితాః ।
అంతర్యాగక్రమశ్చైవ బహిర్యాగక్రమస్తథా ॥ 4 ॥

మహాయాగక్రమశ్చైవ పూజాఖండే సమీరితః ।
పురశ్చరణఖండే తు జపలక్షణమీరితమ్ ॥ 5 ॥

హోమఖండే త్వయా ప్రోక్తో హోమద్రవ్యవిధిక్రమః ।
చక్రరాజస్య విద్యాయాః శ్రీ దేవ్యా దేశికాత్మనోః ॥ 6 ॥

రహస్యఖండే తాదాత్మ్యం పరస్పరముదీరితమ్ ।
స్తోత్రఖండే బహువిధాస్త్సుతయః పరికీర్తితాః ॥ 7 ॥

మంత్రిణీదండినీదేవ్యోః ప్రోక్తే నామసహస్రకే ।
న తు శ్రీలలితాదేవ్యాః ప్రోక్తం నామసహస్రకమ్ ॥ 8 ॥

తత్ర మే సంశయో జాతో హయగ్రీవ దయానిధే ।
కిం వా త్వయా విస్మృతం తత్ జ్ఞాత్వా వా సముపేక్షితమ్ ॥ 9 ॥

మమ వా యోగ్యతా నాస్తి శ్రోతుం నామసహస్రకమ్ ।
కిమర్థం భవతా నోక్తం తత్ర మే కారణం వద ॥ 10 ॥

సూత ఉవాచ –
ఇతి పృష్టో హయగ్రీవో మునినా కుంభజన్మనా ।
ప్రహృష్టో వచనం ప్రాహ తాపసం కుంభసంభవమ్ ॥ 11 ॥

శ్రీహయగ్రీవ ఉవాచ –
లోపాముద్రాపతేఽగస్త్య సావధానమనాశ్శృణు ।
నామ్నాం సహస్రం యన్నోక్తం కారణం తద్వదామి తే ॥ 12 ॥

రహస్యమితి మత్వాహం నోక్తవాన్ తే న చాన్యథా ।
పునశ్చ పృచ్ఛతే భక్త్యా తస్మాత్తత్తే వదామ్యహమ్ ॥ 13 ॥

బ్రూయాచ్ఛిష్యాయ భక్తాయ రహస్యమపి దేశికః ।
భవతా న ప్రదేయం స్యాదభక్తాయ కదాచన ॥ 14 ॥

న శఠాయ న దుష్టాయ నావిశ్వాసాయ కర్హిచిత్ ।
శ్రీమాతృభక్తియుక్తాయ శ్రీవిద్యారాజవేదినే ॥ 15 ॥

ఉపాసకాయ శుద్ధాయ దేయం నామసహస్రకమ్ ।
యాని నామసహస్రాణి సద్యస్సిద్ధిప్రదాని వై ॥ 16 ॥

తంత్రేషు లలితాదేవ్యాస్తేషు ముఖ్యమిదం మునే ।
శ్రీవిద్యైవ తు మంత్రాణాం తత్ర కాదిర్యథా పరా ॥ 17 ॥

పురాణాం శ్రీపురమివ శక్తీనాం లలితా తథా ।
శ్రీవిద్యోపాసకానాం చ యథా దేవః పరశ్శివః ॥ 18 ॥

తథా నామసహస్రేషు పరమేతత్ ప్రకీర్తితమ్ ।
యథాస్య పఠనాద్దేవీ ప్రీయతే లలితాంబికా ॥ 19 ॥

అన్యనామసహస్రస్య పాఠాన్న ప్రీయతే తథా ।
శ్రీమాతుః ప్రీతయే తస్మాదనిశం కీర్తయేదిదమ్ ॥ 20 ॥

బిల్వపత్రైశ్చక్రరాజే యోఽర్చయేల్లలితాంబికామ్ ।
పద్మైర్వా తులసీపత్రైరేభిర్నామసహస్రకైః ॥ 21 ॥

సద్యః ప్రసాదం కురుతే తస్య సింహాసనేశ్వరీ ।
చక్రాధిరాజమభ్యర్చ్య జప్త్వా పంచదశాక్షరీమ్ ॥ 22 ॥

జపాంతే కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసహస్రకమ్ ।
జపపూజాద్యశక్తశ్చేత్పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ 23 ॥

సాంగార్చనే సాంగజపే యత్ఫలం తదవాప్నుయాత్ ।
ఉపాసనే స్తుతీరస్యాః పఠేదభ్యుదయో హి సః ॥ 24 ॥

ఇదం నామసహస్రం తు కీర్తయేన్నిత్యకర్మవత్ ।
చక్రరాజార్చనం దేవ్యాః జపో నామ్నాం చ కీర్తనమ్ ॥ 25 ॥

భక్తస్య కృత్యమేతావదన్యదభ్యుదయం విదుః ।
భక్తస్యావశ్యకమిదం నామసాహస్రకీర్తనమ్ ॥ 26 ॥

తత్ర హేతుం ప్రవక్ష్యామి శృణు త్వం కుంభసంభవ ।
పురా శ్రీలలితాదేవీ భక్తానాం హితకామ్యయా ॥ 27 ॥

వాగ్దేవీర్వశినీముఖ్యాస్సమాహూయేదమబ్రవీత్ ।
వాగ్దేవతా వశిన్యాద్యాశ్శృణుధ్వం వచనం మమ ॥ 28 ॥

భవత్యో మత్ప్రసాదేన ప్రోల్లసద్వాగ్విభూతయః ।
మద్భక్తానాం వాగ్విభూతి ప్రదానే వినియోజితాః ॥ 29 ॥

మచ్చక్రస్య రహస్యజ్ఞా మమ నామపరాయణాః ।
మమ స్తోత్రవిధానాయ తస్మాదాజ్ఞాపయామి వః ॥ 30 ॥

కురుధ్వమంకితం స్తోత్రం మమ నామసహస్రకైః ।
యేన భక్తైః స్తుతాయా మే సద్యః ప్రీతిః పరా భవేత్ ॥ 31 ॥

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ –
ఇత్యాజ్ఞప్తాస్తతో దేవ్యశ్ర్శీదేవ్యా లలితాంబయా ।
రహస్యైర్నామభిర్దివ్యైశ్చక్రుస్స్తోత్రమనుత్తమమ్ ॥ 32 ॥

రహస్యనామసాహస్రమితి తద్విశ్రుతం పరమ్ ।
తతః కదాచిత్సదసి స్థిత్వా సింహాసనేఽంబికా ॥ 33 ॥

స్వసేవావసరం ప్రాదాత్సర్వేషాం కుంభసంభవ ।
సేవార్థమాగతాస్తత్ర బ్రహ్మాణీబ్రహ్మకోటయః ॥ 34 ॥

లక్ష్మీనారాయణానాం చ కోటయస్సముపాగతాః ।
గౌరీకోటిసమేతానాం రుద్రాణామపి కోటయః ॥ 35 ॥

మంత్రిణీ దండినీముఖ్యాస్సేవార్థం చ సమాగతాః ।
శక్తయో వివిధాకారాస్తాసాం సంఖ్యా న విద్యతే ॥ 36 ॥

దివ్యౌఘా మానవౌఘాశ్చ సిద్ధౌఘాశ్చ సమాగతాః ।
తత్ర శ్రీలలితాదేవీ సర్వేషాం దర్శనం దదౌ ॥ 37 ॥

తేషు దృష్ట్వోపవిష్టేషు స్వే స్వే స్థానే యథాక్రమమ్ ।
తత్ర శ్రీలలితాదేవీకటాక్షాక్షేపచోదితాః ॥ 38 ॥

ఉత్థాయ వశినీముఖ్యా బద్ధాంజలిపుటాస్తదా ।
అస్తువన్నామసాహస్రైస్స్వకృతైర్లలితాంబికామ్ ॥ 39 ॥

శ్రుత్వా స్తవం ప్రసన్నాభూల్లలితా పరమేశ్వరీ ।
తే సర్వే విస్మయం జగ్ముర్యేతత్ర సదసి స్థితాః ॥ 40 ॥

తతః ప్రోవాచ లలితా సదస్యాన్ దేవతాగణాన్ ।
మమాజ్ఞయైవ వాగ్దేవ్యశ్చక్రుస్స్తోత్రమనుత్తమమ్ ॥ 41 ॥

అంకితం నామభిర్దివ్యైర్మమ ప్రీతివిధాయకైః ।
తత్పఠధ్వం సదా యూయం స్తోత్రం మత్ప్రీతివృద్ధయే ॥ 42 ॥

ప్రవర్తయధ్వం భక్తేషు మమ నామసాహస్రకమ్ ।
ఇదం నామ సహస్రం మే యో భక్తః పఠతేఽసకృత్ ॥ 43 ॥

స మే ప్రియతమో జ్ఞేయస్తస్మై కామాన్ దదామ్యహమ్ ।
శ్రీచక్రే మాం సమభ్యర్చ్య జప్త్వా పంచదశాక్షరీమ్ ॥ 44 ॥

పశ్చాన్నామసహస్రం మే కీర్తయేన్మమ తుష్టయే ।
మామర్చయతు వా మా వా విద్యాం జపతు వా న వా ॥ 45 ॥

కీర్తయేన్నామసాహస్రమిదం మత్ప్రీతయే సదా ।
మత్ప్రీత్యా సకలాన్ కామాన్ లభతే నాత్ర సంశయః ॥ 46 ॥

తస్మాన్నామసహస్రం మే కీర్తయధ్వం సదాదరాత్ ।
ఇతి శ్రీ లలితేశానీ శాస్తి దేవాన్ సహానుగాన్ ॥ 47 ॥

తదాజ్ఞయా తదారభ్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః ।
శక్తయోమంత్రిణీముఖ్యా ఇదం నామసహస్రకమ్ ॥ 48 ॥

పఠంతి భక్త్యా సతతం లలితాపరితుష్టయే ।
తస్మాదవశ్యం భక్తేన కీర్తనీయమిదం మునే ॥ 49 ॥

ఆవశ్యకత్వే హేతుస్తే మయా ప్రోక్తో మునీశ్వర ।
ఇదానీం నామసాహస్రం వక్ష్యామి శ్రద్ధయా శృణు ॥ 50 ॥

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితాసహస్రనామపూర్వభాగో నామ ప్రథమోఽధ్యాయః ॥

Download Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika Telugu | Hindi | English – లలితా సహస్రనామ పూర్వపీఠికా

TeluguStotram.com

Leave a Comment